รายงานการวิจัย

โครงการวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของสถานศึกษาที่มีต่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

 พระมหาปุณณ์สมบัติ  ปภากโร

 บทคัดย่อ

รายงานการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์  ดังนี้  1.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของสถานศึกษาที่มีต่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตล้านนา  2.  เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการแก้ไขความพึงพอใจของสถานศึกษาที่มีต่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตล้านนา  ประชากรที่ศึกษา  ได้แก่  สถานศึกษาที่ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตล้านนาไปสอน  ณ  สถานศึกษาแห่งนั้น ๆ จำนวน  86  โรงเรียน  ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน  ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive   samplings) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามปลายปิดมีจำนวน  57  ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  ค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉลี่ย ()  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์  ซึ่งสามารถสรุปผลของการวิจัยตามข้อค้นพบได้ดังต่อไปนี้

ผลการวิจัยพบว่า  สถานศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนของ  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตล้านนา  โดยรวมทั้ง  5  ด้าน  อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  พบว่า  ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  ได้แก่  ด้านเนื้อหาวิชา  มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก  รองลงมา  คือ  ด้านผู้สอน  ด้านปัจจัยส่งเสริมการเรียนการสอน  ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน  มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก  ด้านการบริหารจัดการ  และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  ได้แก่  ด้านการประเมินผลการเรียนการสอน  มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก  ตามลำดับ

ข้อเสนอแนะ  1)  ด้านเนื้อหาวิชา  ผลการวิจัย  เนื้อหาวิชาที่ควรนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวันจริง ๆ  เนื้อหาวิชาไม่ซ้ำซ้อนกับวิชาอื่น  เนื้อหาวิชาก่อให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  2)  ด้านผู้สอน  ผลการวิจัยพบว่า  การวางตนที่เหมาะสมและควรเป็นแบบอย่างมากกว่านี้  ควรหาสื่อการสอนที่หลากหลายมากกว่านี้  3)  ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน  ผลการวิจัยพบว่า  ควรปลูกฝังระเบียบวินัย  คุณธรรม  จริยธรรมให้มากกว่านี้  และควรส่งเสริมทำงานเป็นทีมให้แก่นักเรียน  ควรสอนแบบมีบูรณาการร่วมกับวิชาอื่น 4)  ด้านปัจจัยส่งเสริมการเรียนการสอน  ผลการวิจัยพบว่า  ความร่มรื่นและบรรยากาศทั่วไปภายในบริเวณโรงเรียน  พระสงฆ์ควรที่จะเอาสภาพแวดล้อมของศาสนาพุทธมาผสมผสานภายในโรงเรียนด้วย  ความทันสมัยของหนังสือและเอกสารต่าง ๆ  ในห้องสมุดและพระสงฆ์ควรนำหนังสือธรรมะหรือพระไตรปิฎกมาฝากไว้ที่โรงเรียนด้วย  5)  ด้านการประเมินผลการเรียนการสอน  ผลการวิจัยพบว่า  พระสงฆ์ควรที่จะตรวจให้คะแนนมีความยุติธรรมและควรใช้วิธีการประเมินผลหลายวิธี

ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามแสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามอำเภอ

อำเภอ จำนวน ร้อยละ
เมืองเชียงใหม่ 22 25.6
ปาย 2 2.3
พาน 1 1.2
แม่แตง 5 5.8
สบปราบ 1 1.2
งาว 1 1.2
สันกำแพง 4 4.7
หางดง 4 4.7
แม่จัน 1 1.2
ฝาง 1 1.2
สันป่าตอง 4 4.7
แม่วาง 3 3.5
แม่ทะ 1 1.2
อ.เมืองลำพูน 4 4.7
ดอยหล่อ 1 1.2
สารภี 5 5.8
ร้องกวาง 1 1.2
แม่ทา 1 1.2
พร้าว 3 3.5
เมืองแพร่ 1 1.2
แม่แจ่ม 3 3.5
สันทราย 1 1.2
เมืองเชียงราย 1 1.2
ฮอด 3 3.5
เชียงดาว 2 2.3
เวียงป่าเป้า 1 1.2
แม่ออน 1 1.2
ป่าซาง 1 1.2
ดอยสะเก็ด 3 3.5
แม่ริม 2 2.3
อ.เมืองน่าน 2 2.3
รวม 86 100.0

จากตารางพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น 86 โรงเรียน สูงสุด จำแนกเป็นอำเภอเมืองเชียงใหม่ มีจำนวน 22 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 25.6 และรองลงมา อำเภอสารภี มีจำนวน 5 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 5.8  มีจำนวนต่ำสุด  15 โรงเรียน คือ โรงเรียนพาน,  สบปราบ,  งาว,  แม่จัน,  ฝาง,  ดอยหล่อ,  แม่ทะ,  ร้องกวาง,  แม่ทา,  เมืองแพร่,  สันทราย,  เมืองเชียงราย,  ป่าซาง,  แม่ออน,  เวียงป่าเป้า คิดเป็นร้อยละ 1.2

แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามจังหวัด

จังหวัด จำนวน ร้อยละ
เชียงใหม่ 68 79.1
แม่ฮ่องสอน 1 1.2
เชียงราย 4 4.7
ลำปาง 3 3.5
ลำพูน 6 7.0
แพร่ 2 2.3
น่าน 2 2.3
รวม 86 100.0

จากตารางพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด มีจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 68 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 79.1 รองลงมา มีจังหวัดลำพูน จำนวน 6 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 7.0 และน้อยที่สุด มีจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 1 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 1.2

แสดงค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ความพึงพอใจของสถานศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนของ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา โดยรวมทั้ง 5 ด้าน

ที่ ความพึงพอใจ S.D. แปลผล
1 ด้านเนื้อหาวิชา 3.85 .443 มาก
2 ด้านผู้สอน 3.76 .520 มาก
3 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 3.67 .512 มาก
4 ด้านปัจจัยส่งเสริมการเรียนการสอน 3.68 .530 มาก
5 ด้านการประเมินผลการเรียนการสอน 3.64 .503 มาก
รวม 3.73 .412 มาก

จากตารางพบว่า สถานศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนของ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา โดยรวมทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงลำดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ด้านเนื้อหาวิชา  มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านผู้สอน  ด้านปัจจัยส่งเสริมการเรียนการสอน ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ด้านการบริหารจัดการ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ ด้านการประเมินผลการเรียนการสอน มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ตามลำดับ