ข้อควรปฏิบัติ พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

นิตยภัตph3
ข้อควรปฏิบัติ 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

        จากการที่กรมการศาสนา ได้ดำเนินงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนทั่วประเทศที่ผ่านมาพบว่า ความคาดหวังของสังคมที่มีต่อพระที่เข้าไปสอนในโรงเรียนเป็นอย่างมาก เนื่องจากต้องการให้พระได้อบรมสั่งสอนบุตรหลานให้เป็นคนดี ดังนั้น กรมการศาสนาได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่จะส่งเสริมให้พระที่เข้าไปสอนในสถานศึกษากับนักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้นได้ทราบถึงข้อควรปฏิบัติ เพื่อจะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ควรแก่สมณวิสัยดังนี้

 1. การนุ่งห่ม ต้องเป็นปริมณฑล มีความเรียบร้อยตามพระวินัย
 2. การนั่ง จะนั่งในวัดก็ตาม ในบ้านก็ตาม ควรพยายามนั่งให้ตัวตรงเข้าไว้ งดงามดี
 3. อย่าสะพายกล้องถ่ายรูปหรือถ่ายรูปในที่สาธารณะ
 4. ไม่ควรยืนฉันอาหารหรือยืนดื่มน้ำ เป็นต้น ควรนั่งลงก่อนแล้วจึงฉันหรือดื่ม
 5. เวลาฉันอาหารควรห่มผ้าและนั่งฉันให้เรียบร้อยทุก ๆ ครั้ง
 6. อย่าเอาผ้าอาบ-อังสะ-จีวรคล้องคอหรือพาดไหล่เดินไปมา หรือปล่อยชายลงข้างหน้า ข้างหลังก็ไม่ควร
 7. อย่าเอาผ้าอาบพันเอว
 8. การเดินคุยหัวร่อต่อกระซิก แย้มสรวลขณะเดินทางไปตามถนน ไม่งามในสายตาประชาชนควรสำรวม ระมัดระวังให้มากที่สุด รวมทั้งเครื่องนุ่งห่มด้วย
 9. การใช้โทรศัพท์มือถือ ควรระมัดระวังในการใช้ให้เหมาะสม สำหรับในห้องประชุม หรือในเวลาทำการสอน ควรปิดทุกครั้ง
 10. ควรสำรวมกิริยาวาจาให้เหมาะสมตามสมณสารูป
 11. การสูบบุหรี่ เป็นสิ่งที่ควรระมัดระวัง เพราะปัจจุบันการสูบบุหรี่เป็นสิ่งที่สังคมรังเกียจ
 12. การขับร้องเพลง เป็นสิ่งที่ไม่ควรเพราะผิดพระวินัยบัญญัติ หากจะใช้เพลงประกอบ การสอนก็ให้ใช้เทป วีซีดี ซีดีแทนการร้องมาเปิดแทน