ข้อตกลงร่วม ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา กับ พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน และ สถาบันการศึกษา

ph4ข้อตกลงร่วม ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา กับ พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน และ สถาบันการศึกษา

 1. พระภิกษุสามเณรที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นพระสอนศีลธรรม ต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
 2. ต้องปฏิบัติการสอนจริงและมีหนังสือรายงานการปฏิบัติการสอนจากสถาบันการศึกษา โดยจะต้องปฏิบัติหน้าที่สอนทุกสัปดาห์ ๆ ละไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมงหรือ 3 คาบ
 3. ต้องมีบัตรประจำตัวพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา และต้องทำการติดประจำตัวขณะปฏิบัติการสอนทุกครั้ง
 4. พระภิกษุสามเณรที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา จะได้รับค่าตอบแทนและค่าพาหนะ รวม 10 เดือน โดยเป็นค่าตอบแทนเดือน ละ 2,000.00 บาท ค่าพาหนะ 500.00 บาท รวมเดือนละ 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) (ปีละ 25,000.00 บาท)
 5. พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจะต้องทำสัญญาจ้างทุก ๆ 2 ปี
 6. พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจะต้องส่งแบบรายงานการปฏิบัติการสอนฯ ก่อนวันที่ 20 ของเดือน หากไม่ส่งตามกำหนดทางมหาวิทยาลัยจะตัดค่าตอบแทนและค่าพาหนะในเดือนนั้นไม่มีการจ่ายย้อนหลัง
 7. พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเมื่อแรกเข้าไปสอนในสถานศึกษาต้องดำเนินการแจ้งตามขั้นตอนของสถาบันการศึกษา และหากไม่ประสงค์จะทำการสอนต่อให้ดำเนินการแจ้งตามขั้นตอนของสถาบันการศึกษาทุกครั้ง
 8. พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จะต้องปฏิบัติตัวให้เหมาะสมขณะปฏิบัติการสอนในสถาบันการศึกษา ดังนี้

8.1 การนุ่งห่ม ต้องเป็นปริมณฑล มีความเรียบร้อยตามพระวินัย

8.2 การนั่ง จะนั่งในวัดก็ตาม ในบ้านก็ตาม ควรพยายามนั่งให้ตัวตรงเข้าไว้ งดงามดี

8.3 อย่าสะพายกล้องถ่ายรูปหรือถ่ายรูปในที่สาธารณะ

8.4 ไม่ควรยืนฉันอาหารหรือยืนดื่มน้ำ เป็นต้น ควรนั่งลงก่อนแล้วจึงฉันหรือดื่ม

8.5 เวลาฉันอาหารควรห่มผ้าและนั่งฉันให้เรียบร้อยทุก ๆ ครั้ง

8.6 อย่าเอาผ้าอาบ-อังสะ-จีวรคล้องคอหรือพาดไหล่เดินไปมา หรือปล่อยชายลงข้างหน้า ข้างหลังก็ไม่ควร

8.7 อย่าเอาผ้าอาบพันเอว

8.8 การเดินคุยหัวร่อต่อกระซิก แย้มสรวลขณะเดินทางไปตามถนน ไม่งามในสายตาประชาชนควรสำรวม ระมัดระวังให้มากที่สุด รวมทั้งเครื่องนุ่งห่มด้วย

8.9 การใช้โทรศัพท์มือถือ ควรระมัดระวังในการใช้ให้เหมาะสม สำหรับในห้องประชุม หรือในเวลาทำการสอน ควรปิดทุกครั้ง

8.10 ควรสำรวมกิริยาวาจาให้เหมาะสมตามสมณสารูป

8.11 การสูบบุหรี่ เป็นสิ่งที่ควรระมัดระวัง เพราะปัจจุบันการสูบบุหรี่เป็นสิ่งที่สังคมรังเกียจ

8.12 การขับร้องเพลง เป็นสิ่งที่ไม่ควรเพราะผิดพระวินัยบัญญัติ หากจะใช้เพลงประกอบ การสอนก็ให้ใช้เทป วีซีดี ซีดีแทนการร้องมาเปิดแทน

 1. พระสอนศีลธรรมจะต้องปฏิบัติหน้าที่สอนศีลธรรมแก่เด็กและเยาวชน ด้วยความตั้งใจและถ่ายทอดความรู้อย่างเต็มความสามารถโดยจะไม่กระทำการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรและผู้ปกครองของเด็กนักเรียนและเยาวชน
 2. พระสอนศีลธรรม จักต้องปฏิบัติตนด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม เรียบร้อย ถ่อมตน ครองตนตามสมณสารูป รวมทั้งมีความอ่อนโยนแก่เด็กนักเรียนและเยาวชน รวมทั้งผู้ปกครองเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีขององค์กรในการสอนศีลธรรมในครั้งนี้
 3. พระสอนศีลธรรมจะต้องมีคุณสมบัติ หรือคุณวุฒิที่ได้ประกาศรับสมัครพระสอนศีลธรรม ไว้แต่หากภายหลัง โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนได้ตรวจสอบพบว่าเป็นเอกสารปลอมที่ได้จัดทำขึ้น เช่น แก้ไข หรือเติม หรือตัดทอนข้อความส่วนหนึ่งส่วนใด เพื่อหลอกลวงผู้ว่าจ้างให้หลงเชื่อในคุณสมบัติ หรือคุณวุฒิของตน อันเป็นสาระสำคัญแล้วไซร้ ผู้รับจ้างยินดีคืนเงินค่าสินจ้างทั้งหมดให้กับผู้ว่าจ้างและค่าเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ้น โดยมิมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
 4. หากพระสอนศีลธรรมมีเหตุจำเป็นและเร่งด่วน ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่สอนศีลธรรมได้ ให้รีบแจ้งทันทีทันใดหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน (หากเป็นการลากิจ) แต่ถ้าเป็นการลาป่วย ให้นำใบรับรองแพทย์ของโรงพยาบาลมาแสดงและยื่นเอกสารดังกล่าวต่อโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เพื่อประกอบการพิจารณา โดยเร็ว
 5. โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาจ้างฉบับนี้แก่พระสอนศีลธรรม หากปรากฏว่า พระสอนศีลธรรมได้กระทำการใด ๆ เป็นที่ไม่น่าไว้วางใจ เช่น ขาดงานบ่อย ประพฤติตนไม่สุภาพเรียบร้อย หรือ ในเชิงชู้สาวเป็นที่เสื่อมเสีย หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมหรือ ก่อให้เกิดความแตกแยกในหมู่คณะหรือองค์กร สามารถบอกเลิกสัญญาจ้างฉบับนี้ได้ทันที

—————————–