คุณสมบัติของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

ph5คุณสมบัติของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตล้านนา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.เป็นพระภิกษุ หรือ สามเณร 2.มีสัญชาติไทย หรือผู้ที่ได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 3.มีคุณวุฒิพระปริยัติธรรมแผนกธรรม นักธรรมชั้นเอก หรือ คุณวุฒิแผนกบาลีตั้งแต่ประโยค 1-2 หรือ 4.สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเท่าขึ้นไป 5.มีวัดสังกัดอยู่ในเขต 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน คือ เชียงใหม่ ลำปาง พะเยา ลำพูน แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอนและเชียงราย  เท่านั้น 9.มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 10.คณะกรรมการมีมติเห็นชอบ

การแต่งตั้ง

 1. พระภิกษุสามเณรที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นพระสอนศีลธรรมต้องผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
 2. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อที่ 1 และได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการ
 3. ได้ปฏิบัติการสอนจริง จำนวน 3 คาบต่อสัปดาห์ขึ้นไป
 4. ได้รับการรับรองเข้าสอนในสถานศึกษาจากผู้อำนวยการสถาบันการศึกษา
 5. ได้รับค่าตอบแทนและค่าพาหนะ ประจำเดือนเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน และ เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม ทุกปี
 6. ต้องรับค่าตอบแทนและค่าพาหนะได้เพียงแห่งเดียวที่สังกัดและได้รับการแต่งตั้ง

การสิ้นสถานภาพ

 1. มรณภาพ
 2. ลาออก
 3. ลาสิกขา
 4. ต้องโทษทางอาญา  หรือต้องอาบัติหนัก (ครุอาบัติ)
 5. คณะกรรมการมีมติให้ออก

สถานที่ดำเนินการสอน

 1. ต้องเป็นสถาบันการศึกษาในสังกัดของ กระทรวงศึกษาธิการ , สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ , สำนักงาน    คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) , เทศบาล , อาชีวศึกษา
 2. ต้องดำเนินการสอนในสถาบันการศึกษาในระดับประถมศึกษา (ป.1-6) , มัธยมศึกษา (ม.1-6) , ปวช. , ปวส.
 3.  คณะกรรมการมีมติเห็นชอบ