อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบฐานข้อมูล (Database)

พระครูปลัดกวีวัฒน์ เลขานุการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย นำคณะทำงานตรวจเยียม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้ระบบฐานข้อมูล (Database) ให้กับผู้บริหาร บุคคลากร เจ้าหน้าที่ และพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา จ.เชียงใหม่ และได้เข้าตรวจเยี่ยมการทำงานของเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน พระสอนศีลธรรมฯ มมร.ล้านนา เพื่อเปิดใช้ระบบนำร่อง ณ วิทยาเขตล้านนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ต่อไป